Lazăr Comănescu citează din Ceaușescu, Marx, Engels, Lenin și PCR

Lazăr Comănescu citează din Ceaușescu, Marx, Engels, Lenin și PCR

În anul 1981, actualul ministru Lazăr Comănescu semna cartea „Relații internaționale, documente. România și noua ordine internațională“ care conținea 500 de citate din Nicolae Ceaușescu. Opt ani mai târziu, manualul de „Economie mondială“ semnat de Lazăr Comănescu conținea 65 de citate din fostul dictator, dar și altele din Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Ilici Lenin sau din programul Partidului Comunist Român.

“Economie mondială“ este un manual pentru studenții de la Academia de Studii Economice și a fost editat de Ministerul Educației, în urmă cu trei decenii. La acea dată, Lazăr Comănescu era lector universitar la catedra de „Relații economice internaționale“.

Lazăr Comănescu susţine că a scris doar capitolele din manualul „Economie mondială“ care se referă la organizațiile internaționale și că a căutat să limiteze la maxim citatele din Ceaușescu, iar în cazul paginilor redactate de el acestea sunt puține și succint. Nicăieri în acestă carte nu se specifică exact contribuția fiecăruia din cei cinci autori ai manualului.

La fel, Cuvântul Înainte este semnat „Autorii“ și explică demersul acestora: „Întreaga problematică a economiei mondiale este abordată din prisma concepției partidului nostru, a secretarului său general, Nicolae Ceaușescu. Un accent deosebit se pune pe evidențierea poziției Republicii Socialiste România față de soluționarea principalelor probleme mondo-economice… După cum se menționează în programul PCR, lărgirea schimburilor economice cu alte state, participarea activă la lărgirea schimburilor economice cu alte state, participarea activă la diviziunea muncii reprezintă o latură inseparabilă a procesului de dezvoltare a fiecărei națiuni… Dat fiind interesul deosebit manifestat de partidul nostru față de procesele economice ce se desfășoară la scară mondială, transpunând în practică directivele partidului privind necesitatea formării unor economiști, învățământul superior economic acordă o atenție sporită studiului fenomenelor mondo-economice…“.

Ceaușescu: popoarele să coexiste pașnic

Manualul este un exercițiu de propagandă a Partidului Comunist Român și o modalitate de îndoctinare a tinerilor studenți. Aproape că nu există problematică abordată în manualul destinat studenților de la ASE care să nu plece de la un citat sau prin invocarea ideilor lui Nicolae Ceaușescu.
Având 18 capitole, volumul se deschide cu o mostră din gândirea lui Nicolae Ceaușescu: „Viața a infirmat teza privitoare la existența în lume a economiei mondiale capitaliste și a unei economii mondiale socialiste opuse și care se dezvoltă în mod paralel. Se poate spune că există o economie mondială unică, tot mai interdependentă“.

Suntem informați că „Marx și Engels au sesizat importanța crescândă a comerțului exterior, chemat să contribuie la destrămarea economiei naturale, închise, la dezvoltarea pieței mondiale… a legăturilor economice dintre statele lumii… Vladimir Ilici Lenin a pus bazele studiului științific al economiei mondiale“.

Partidul Comunist Român manifestă o preocupare deosebită pentru studiul problematicii economiei mondiale. În documentele de partid, în lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu, analiza științifică de pe pozițiile interselor clasei muncitoare… ocupă un loc central“, se arată în manualul de „Economie mondială“, semnat de Lazăr Comănescu.

Feudalismul i-a salvat pe americani

În subcapitolul care poartă numele: „Contribuția creatoare a PCR la dezvoltarea teoriei economiei mondiale“, autorii înalță o odă conducătorului iubit: „Toate inițiativele, propunerile țării noastre au la bază concepția de largă amplitudine a PCR, a secretarului său general, Nicolae Ceaușescu, cu privire la noua ordine internațională, concepție care a căpătat o largă recunoaștere internațională, bucurându-se de aprecieri dintre cele mai elogioase…. În noua gândire, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să se pornească de la coexistența pașnică dintre statele cu orânduiri sociale diferite“.
Aflăm din capitolul „Complexul economic național“ că „un număr de 25 de țări au o orânduire capitalistă, iar faptul că SUA nu au cunoscut orânduirea feudală, ci au trecut direct la capitalism, a fost unul din factorii favorizanți ai demarajului economic al acestei țări… în Japonia s-a realizat o adevărată simbioză între elementele de origine feudală și cele specifice moderne, aspect care s-a dovedit profitabil pentru marele capital… în ceea ce privește țările dezvoltate socialiste numărul se limitează, deocamdată, la trei: URSS, RDG și RS Cehoslovacă“. Din împărțirea statelor pe criterii economice, România este inclusă în categoria statelor relativ avansate.

În enumerarea organizațiilor internaționale (făcută adesea pe un ton neutru – n. red.) este citat Nicolae Ceaușescu care arată că: „România va acționa cu toată hotărârea pentru înfăptuirea înțelegerilor privind perfecționarea activității Consiliului de Ajutor Economic Reciproc (CAER) – cea mai importantă organizație internațională a statelor socialiste (căreia autorii îi dedică mai multe pagini – n. red.)“.

Companiile transnaționale sug sângele poporului

Companiile transnaționale (prezente în România de azi, majoritatea americane – n.red.) sunt prezentate studenților de la ASE… dar „extinderea acestor societăți înseamnă o lărgire considerabilă a sferei exploatării capitaliste care depășește cadrul național. Muncitorii din țări diferite devin astfel obiectul exploatării exercitate de o anumită firmă capitalistă, al cărui sediu central se află în afara granițelor țării“. Urmează înfierarea acestor organisme: „scopul societății transnaționale este maximizarea profitului,… ea poate impune uneia din filialele externe o politică de restrângere a activității, transferul de capital, concedieri etc. Astfel de decizii, luate la mii de kilometri depărtare și care vizează sectoare importante de activitate lezează suveranitatea națională a statului gazdă. În mod evident, în asemenea circumstanțe, societățile transnaționale se manifestă ca organisme supranaționale.“. O asemenea declarație în România de azi ar declanșa un scandal diplomatic indiferent dacă ea ar viza companii precum: Nestlé, Unilever, Royal-Dutch Shel, General Motors sau British Petroleum citate de autorii manualului printre care se numără și actualul ministru de Externe, Lazăr Comănescu. În același timp, „acumularea capitalistă la scară internațională a avut efecte similare cu cea desfășurată pe plan național: polarizarea sărăciei și a bogăției, proletarizarea majorității țărilor lumii și îmbogățirea unei minorități de țări“, se arată în manualul de „Economie mondială“.

Manualul vizează domenii diverse: organisme internaționale, fundamentele economiei mondiale, circuitul și echilibrul economic internațional, comerț și dezvoltare, politici monetare etc. Cele care se referă la poluare, materiile prime spre exemplu sunt mai puțin atinse de ideologia comunistă. Probabil unele teorii și analize din carte erau valabile la nivelul anului 1989. Faptul că ele sunt girate de Nicolae Ceaușescu rămâne un aspect impardonabil.

Direcție. Fostul cizmar era în tot și toate

„Concepția Partidului Comunist Român cu privire la instaurarea noii ordini economice internaționale“ este cuprinsă în capitolul șase. „PCR, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, le revine meritul istoric de a fi elaborat o concepție științifică unitară de mare valoare tehnică și practică cu privire la trăsăturile definitorii ale procesului edificării noii ordini mondiale: … lichidarea politicilor imperialiste, dispersarea puterii economico-financiare, neamestec în treburile interne, lichidarea decalajelor dintre țări, lichidarea subdezvoltării, instaurarea unei economii multipolare“, se arată în manualul „Economie mondială“, semnat de Lazăr Comănescu.

Continuarea în: România Liberă

2

3

4

Author Description

romaniapress

No comments yet.

Join the Conversation